Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien yrityksemme Hennan Kauneuskulman palveluita. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme tai kysyttäessä meiltä. 

 

Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:  

 • miten yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja. 
 • minkälaisia henkilötietoja yrityksemme voi kerätä asiakkaista. 
 • mihin tarkoituksiin yrityksemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
 • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

 

 

Rekisterin ylläpitäjät 

 

 • Henna Jyrkinen, Hennan Kauneuskulma Y-tunnus 2780484-2 

Edellä mainittu ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä.

 

 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

 

 • Puhelinnumero: 040 4133642 
 • Sähköpostiosoite: hennankauneuskulma@gmail.com 
 • Osoite: Laurinkatu 53 08100 Lohja 
 • Rekisterin nimi 

 

Asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta 

 

Asiakasrekisteriin kerätään yrityksen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin. 

Yrityksen edustaja käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen sähköpostia, Facebookkia ja WhatsAppia ja kirjallista menettelyä.

 

Rekisterin sisältö 

Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta saatetaan pyytää seuraavat tiedot: 

 • Nimi 
 • Puhelinnumero 
 • Sähköpostiosoite 
 • Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet 
 • Osoite

Lisäksi Yritys voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin: 

 • Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita 
 • Mahdolliset sairaudet tai allergiat, jotka voivat vaikuttaa hoitoihin 
 • Kuinka monta kertaa asiakas on jättänyt saapumatta paikalle sovittuna ajanvarauksena 
 • Asiakkaalle myönnetyt alennukset 
 • Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi 

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää yritykselle tietoon ajankohta ajanvarauksesta.

 

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa Liikkeelle itsestään henkilötietoja. 

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

 

Henkilötietojen luovuttaminen 

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.  

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. 

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan tallentaa. edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. 

Yritys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.  

 

Tarkastusoikeus 

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Yrityksen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. 

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Liikkeelle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. 

 

Tiedon korjaaminen 

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää yritystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi. 

 

Muut oikeudet 

Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. 

Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. 

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. 

 

 

@hennankauneuskulma